Jaarrekening 2019

Baten en Lasten

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Laarbeek. Het voor gemeente Laarbeek toepasselijke bezoldigingsmaximum

is in 2019 € 201.000,- (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als

topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2019

MLM van Heijnsbergen

MJM Meertens

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01/31-12

01-01/31-08

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 79.080,48

€ 64.284,68

Beloningen betaalbaar op termijn (minus wn-premie pensioen ABP)

€ 13.215,00

€ 12.158,48

Subtotaal

€ 92.295,48

€ 76.443,16

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000,00

€ 129.156,16

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2019

€ 92.295,48

€ 76.443,16

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2018

MLM van Heijnsbergen

MJM Meertens

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking ?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 77.619,12

€ 102.401,74

Beloningen betaalbaar op termijn (minus wn-premie pensioen ABP)

€ 12.892,08

€ 16.850,52

subtotaal

€ 90.511,20

€ 119.252,26

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000,00

€ 189.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2018

€ 90.511,20

€ 119.252,26

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2019

ACJM de Kroon

Functiegegevens

gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

02/09-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

4

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187,00

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 103.600,00

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 76.296,00

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 41.084,36

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 41.084,36

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15