Jaarrekening 2019

Baten en Lasten

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële

gevolgen voor de jaarrekening 2019. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel

beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar

zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige

interne maatregelen genomen.

In de paragraaf weerstandsvermogen is melding gemaakt van het risico. In de tussentijdse rapportage 2020 en de begroting 2021 wordt

hierover een meer actueel beeld gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15