Jaarrekening 2019

Jaarverslag

Inleiding

De Jaarstukken

Deze jaarstukken zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgemaakt. Deze wettelijke regels vormen de basis voor de administratie en de presentatie van programmabegroting en jaarrekening.

Opzet jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019 hebben dezelfde opzet als Programmarekening 2018. Gewerkt wordt met de thematisch gekozen programma indeling, gebaseerd op het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.

De documenten van de planning en control cyclus hebben zoveel mogelijk een gelijke opzet. Daarbij sluiten de voortgang- en verantwoordingsdocumenten zoveel mogelijk aan bij de opzet van de programmabegroting.

1

De jaarstukken bestaan ten minste uit (art. 24 BBV):

a
b

het jaarverslag
de jaarrekening

2

Het jaarverslag bestaat ten minste uit:

a
b

de programmaverantwoording
de paragrafen

3

De jaarrekening bestaat uit:

a
b
c
d

het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
de balans en de toelichting
de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De programmaverantwoording

De programmaverantwoording bestaat ten minste uit (artikel 25 lid 1 BBV):

a

de verantwoording over de realisatie van de programma's en de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen en de kosten van overhead

b

het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

c

geeft daarnaast inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien

De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in (artikel 25 lid 2 BBV):

a

de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren

b

wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken

c

de gerealiseerde baten en lasten

De paragrafen

Het jaarverslag bevat de paragrafen die ook in de begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de programmabegroting is opgenomen (artikel 26 BBV).

De jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat (artikel 27 lid 1 BBV):

a

per programma de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan

b

het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de gerealiseerde kosten van de overhead en het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

c

het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b

d

de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

e

het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat ook de ramingen uit de begroting voor en na wijziging. (artikel 27 lid 2 BBV).

De balans

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum ook de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen (artikel 30 BBV). De indeling van de balans wordt uitgewerkt volgens de regels zoals die in paragraaf 4.5.2. van het BBV zijn verwoord.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15