Jaarrekening 2019

Jaarverslag

Financiële beschouwingen

Begroting 2019

Financiële ruimte

Primitieve begroting

Structureel nieuw beleid - huidig dienstjaar

234.736

Incidenteel nieuw beleid - huidig dienstjaar

873.000

Structurele onvoorziene lasten - huidig dienstjaar

15.000

Incidentele onvoorziene lasten - huidig dienstjaar

45.000

De door u vastgestelde Programmabegroting 2019 resulteerde, na verwerking van het dekkingsplan in een negatief resultaat van € 748.638. De begroting werd in evenwicht gebracht met het ramen van een onttrekking aan de algemene reserve.

In de loop van het jaar is de gemeenteraad op een drietal momenten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkeling van de programmabegroting 2019:
1.   Met de 1e financiële bijstelling 2019 werd een negatief resultaat voorzien van € 730.638.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 maart 2019.
2.   Met de 1e tussenrapportage 2019 werd een negatief resultaat voorzien van € 1.102.638.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2019.
3.   Met de 2e tussenrapportage 2019 werd een negatief resultaat voorzien van € 761.965.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019.

Realisatie 2019

De jaarrekening 2019 laat een negatief resultaat zien van € 839.700,-. Dit resultaat is het saldo na bestemming en is beïnvloed door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten. Zowel bij de vaststelling van de begroting 2019 als bij afzonderlijke raadsbesluiten.
Het negatief resultaat van de jaarrekening is € 78.000 lager dan begroot (laatste stand 2e tussentijdse rapportage 2019). In hoofdlijnen wordt dit verschil verklaard door:

-

Storting voorziening (oud) wethouder

-512.000

-

Storting voorziening groot onderhoud

-355.000

-

Resultaat grondexploitatie

209.000

-

Lagere zorglasten Jeugdhulp

353.000

-

Hogere algemene uitkering

285.000

-

Overige kleinere verschillen

-58.000

Totaal

-78.000

In de volgende paragraaf geven we een verschillenanalyse per taakveld en programma van de gewijzigde begroting in vergelijking met de realisatie 2019. In deze verschillenanalyse worden alleen de verschillen gepresenteerd boven de € 15.000.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi in de loop van 2019.

COVID-19 virus
De uitbraak van het COVID-19 virus (Corona) heeft een groot effect op de samenleving en inwoners. Ondanks het virus is er toch een jaarrekening opgemaakt binnen de afgesproken deadline. In deze jaarrekening zijn geen effecten van het Corona virus gemaakt. Uiteraard wordt hierover in 2020 gerapporteerd in een tussentijdse rapportage of via een apart raadsvoorstel.

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting na wijzigingen

Realisatie 2019

Lasten programma's

46.573

53.221

53.237

Baten programma's

10.822

17.533

17.157

Saldo programma's

-35.751

-35.688

-36.080

Baten algemene dekkingsmiddelen

31.220

33.272

33.598

Resultaat vóór bestemming

-3.332

-2.385

-2.482

Toevoegingen aan reserves

-599

-3.743

-4.350

Onttrekkingen aan reserves

3.182

5.292

5.991

Resultaat na bestemming

-749

-762

-840

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15