Jaarrekening 2019

Kerngegevens

01-01-2019

31-12-2019

A

Sociale structuur

Aantal inwoners

22.470

22.533

Opbouw

< 20 jaar

4.823

4.762

> 64 jaar

5.228

5.018

Aantal mensen met een periodieke BUIG-uitkering

234

208

Aantal opgebouwde arbeidsjaren van tewerkgestelden in sociale Werkgemeenschappen

103,44

98,95

B

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha)

5.617

5.617

- waarvan binnenwater (ha)

81

81

Lengte van de wegen (km)

337

337

- Klinkerwegen

84

84

- Gesloten wegdek

123

123

- Onverharde wegen

130

130

Lengte van de fietspaden (km)

40

40

Oppervlakte openbaar groen (ha)

80

82

C

Financiële structuur (bedrag in € per inwoner)

Gewone lasten (excl. Grondexploitatie)

1.906

2.079

Opbrengst OZB

184

190

Uitkering gemeentefonds

789

1.298

Vaste schuld

1.290

1.333

Algemene reserves

358

241

Bestemmingsreserves

1.651

1.673

D

Bestuur en personeel

Gemeenteraad

19

19

Burgemeester

1

1

Wethouders (formatief)

3,50

3,05

Algemene Dienst (formatief)

103,20

103,69

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15