Jaarrekening 2019

Baten en Lasten

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging

Realisatie

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma

1

Burger en bestuur

4.231

5.853

-1.623

4.087

6.256

-2.169

-143

-403

546

2

Veiligheid

73

1.643

-1.570

76

1.658

-1.583

3

-15

12

3

Woon- en leefklimaat

968

7.232

-6.264

1.204

7.615

-6.411

236

-383

147

4

Economie en werkgelegenheid

10.265

15.522

-5.257

9.920

14.783

-4.862

-345

740

-394

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

1.516

16.423

-14.908

1.134

15.769

-14.635

-382

654

-273

6

Financiën en bedrijfsvoering

180

-203

383

283

454

-171

103

-657

554

Totaal programma's

17.233

46.471

-29.238

16.704

46.535

-29.831

-529

-64

593

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

59

56

59

59

-3

OZB woningen

2.608

2.608

2.601

2.601

-7

7

OZB niet-woningen

1.657

1.657

1.675

1.675

18

-18

Belastingen Overig

17

17

13

13

-4

4

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

28.965

28.965

29.250

29.250

285

-285

Totaal algemene dekkingsmiddelen

33.306

33.303

33.598

33.598

293

-295

Ondersteuning organisatie

300

6.750

-6.450

453

6.702

-6.249

153

48

-201

Onvoorzien

31

-31

31

-31

Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten

50.839

53.224

-2.385

50.755

53.237

-2.482

-83

-13

97

Toevoeging/onttrekking aan reserves

1

Burger en bestuur

491

15

476

491

15

476

2

Veiligheid

35

-35

45

-45

-10

10

3

Woon- en leefklimaat

1.336

254

1.082

1.678

604

1.074

342

-350

8

4

Economie en werkgelegenheid

255

914

-659

102

1.035

-933

-153

-121

275

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

559

663

-104

525

277

248

-34

386

-352

6

Financiën en bedrijfsvoering

2.726

1.863

863

3.196

2.374

822

471

-511

41

Totaal mutaties reserves

5.367

3.743

1.623

5.992

4.350

1.642

626

-607

-19

Gerealiseerd resultaat

56.205

56.967

-762

56.748

57.587

-840

542

-620

78

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en

programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet (GW) zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee

overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door

de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet

"passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze dan wel

onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden

beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten

op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15