Jaarrekening 2019

Baten en Lasten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

De jaarrekening 2019 laat een negatief resultaat zien van € 839.700,-. Dit resultaat is het

saldo na bestemming die beïnvloed wordt door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten, zowel bij de

vaststelling van de begroting als bij afzonderlijke raadsbesluiten.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi na de 2e

tussentijdse rapportage 2019.

Omschrijving

Voor-/nadeel

Incidenteel

Programma 1

Actualisering pensioenvoorziening wethouders

Nadeel

-€ 512.000

Bestuurlijke samenwerking

Voordeel

€ 25.000

Rekenkamercommissie

Voordeel

€ 43.000

Overige kosten

Voordeel

€ 12.000

Secretarieleges

Voordeel

€ 69.000

Riolering

Nadeel

-€ 89.000

Opbrengst afvalstoffenheffing

Nadeel

-€ 104.000

Programma 2

Op programma 2 zitten geen incidentele baten en lasten.

Programma 3

Verzoeken inwoners

Voordeel

€ 23.000

Leges onderhoud verharde wegen

Voordeel

€ 35.000

Kapitaallasten krediet bomentoezicht aanl glasvezel

Nadeel

-€ 32.000

Incidenteel onderhoud wegen

Voordeel

€ 17.000

Kapitaallasten taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Voordeel

€ 30.000

Subsidies molens

Voordeel

€ 19.000

Kapitaallasten krediet actualisatie erfgoedbeleid

Voordeel

€ 39.000

Extra maaiwerk bermen en sloten

Nadeel

-€ 23.000

Bomenbeheer

Nadeel

-€ 65.000

Kapitaallasten krediet natuur en landschapsprojecten

Nadeel

-€ 343.000

Kapitaallasten krediet speelruimteplan 2019

Voordeel

€ 35.000

Kapitaallasten krediet visie duurzaamheidduurzaamheid

Nadeel

-€ 21.000

Kapitaallasten krediet visie buitengebied

Nadeel

-€ 37.000

Kapitaallasten krediet uitv rec. landschapsinvesteringsplan

Nadeel

-€ 22.000

Bijdrage landschapsinvesteringsregeling

Voordeel

€ 355.000

Minder leges bouwvergunningen

Nadeel

-€ 189.000

Programma 4

Werkbudget Economische agenda Laarbeek

Voordeel

€ 15.000

Re-integratie

Voordeel

€ 157.000

Grondexploitatie

Voordeel

€ 223.000

Programma 5

Verkoop schoolwoningen

Nadeel

-€ 285.000

Kapitaallasten

Voordeel

€ 67.000

Leerlingenvervoer

Voordeel

€ 30.000

Inzet sportcoach bij verenigingen

Voordeel

€ 16.000

Minder huuropbrengsten sportaccommodatie

Nadeel

-€ 15.000

Statushouders

Voordeel

€ 40.000

Dotatie voorziening onderhoud brede scholen

Nadeel

-€ 26.000

Voorschoolse voorzieningen peuters

Voordeel

€ 99.000

WMO

Voordeel

€ 44.000

Minder kapitaallasten taakveld 6.1 Samenkracht en burgerpart.

Voordeel

€ 45.000

Clientondersteuning WMO

Nadeel

-€ 24.000

Eerstelijnsloket

Nadeel

-€ 82.000

Materiele voorzieningen voor gehandicapten

Nadeel

-€ 104.000

Jeugdzorg

Voordeel

€ 334.000

Programma 6

Ondersteuning organisatie

Voordeel

€ 201.000

Algemene uitkering

Voordeel

€ 285.000

Dotatie voorziening onderhoud gebouwen

Nadeel

-€ 335.000

Mutatie dubieuze debiteuren

Nadeel

-€ 15.000

Omzetbelasting

Voordeel

€ 28.000

Stelpost vervangingsinvesteringen

Voordeel

€ 30.000

Kapitaallasten

Nadeel

-€ 388.000

Vennootschapsbelasting

Voordeel

€ 120.000

Totaal

-€ 275.000

In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende

taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid

toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15