Jaarrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

In lijn met artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat een paragraaf lokale heffingen ten minste de volgende onderdelen:

-

het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;

-

de geraamde kosten uit lokale heffingen;

-

een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, met daarin inzichtelijk gemaakt:
- hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden.
- wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen
- en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

-

een aanduiding van de lokale lastendruk;

-

een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Deze verschillende onderdelen zullen in deze paragraaf worden belicht door eerst het algehele beleid en bijbehorende ontwikkelingen te schetsen en vervolgens een overzicht op hoofdlijnen per belastingsoort te presenteren met diverse cijfermatige onderbouwingen. Vervolgens wordt afgesloten met een berekening van en toelichting op de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.  

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15