Jaarrekening 2019

Paragrafen

Algemeen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan dat de programmabegroting en programmaverantwoording ten minste de volgende paragrafen dienen te bevatten (artikel 9 lid 2 BBV):

 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid

Aanvullend worden ook de paragraaf ‘Bezuinigingen’ en de paragraaf ‘Uitkering uit het gemeentefonds’ opgenomen. Beide paragrafen zijn onderdeel van de programmabegroting 2019 en om deze reden komen ze ook terug in deze programmaverantwoording.

Doel van het hoofdstuk ‘paragrafen’ is de raad een instrument te geven om de uitvoering van de diverse onderdelen te kunnen controleren.

Er zijn twee manieren om met de paragrafen om te gaan:

Een systeembenadering:
Bij de systeembenadering wordt in de programmabegroting en –rekening kort ingegaan op de relevante ontwikkelingen. Het beleid is uitgewerkt in specifieke beleidsnota’s. Deze beleidsnota’s worden periodiek door de gemeenteraad vastgesteld.

De beleidskaders opnemen:
Het alternatief is dat geen beleidsnota’s gemaakt worden, maar dat elk jaar in programmabegroting en –verantwoording het totale beleid integraal wordt opgenomen.

Om de programmabegroting en programmaverantwoording te beperken tot hoofdlijnen van beleid is gekozen voor de systeembenadering, waarbij het beleid van Laarbeek wordt vastgesteld door middel van diverse beleidsnota’s:

 • Nota lokale heffingen (paragraaf lokale heffingen)
 • Nota risico-inventarisatie (paragraaf weerstandsvermogen)
 • Beheerplannen wegen, riolering, groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen)
 • Treasurystatuut gemeente Laarbeek (paragraaf financiering)
 • Grondnota (paragraaf grondbeleid)

De paragrafen bieden informatie over relevante ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15