Jaarrekening 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en de risicobeheersing bevat ten minste (BBV, artikel 11 lid 2):

a

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;

b

een inventarisatie van de risico’s;

c

het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s;

d

een kengetal voor de:

1a

netto schuldquote;

1b

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;

2

solvabiliteitsratio;

3

grondexploitatie;

4

structurele exploitatieruimte;

5

belastingcapaciteit.

e

een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Bij het uitwerken van deze paragraaf volgen we de volgorde van het BBV.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15