Jaarrekening 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste (BBV, artikel 15):
a   de visie op de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
b   de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
  1   gemeenschappelijke regelingen;
  2   vennootschappen en coöperaties;
  3   stichtingen en verenigingen;
  4   overige verbonden partijen.
c   de lijst van verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
a   de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar
  belang dat ermee gediend wordt;
b   het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte
  omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c   de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de
  verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d   de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e   de eventuele risico’s van een verbonden partij waar geen maatregelen voor getroffen
  zijn door de gemeente en die van materiele betekenis kunnen zijn op de financiële
  positie van de gemeente.

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: ‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.‘
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan (artikel 1 lid d BBV): ‘Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.’
Onder financieel belang wordt verstaan (artikel 1 lid c BBV): ‘een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.’

Hieronder is weergegeven een overzicht van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Laarbeek participeert, die begrepen kunnen worden onder de noemer verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15