Jaarrekening 2019

Balans

Balans

bedragen x € 1.000

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

18

24

- Kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen

17

24

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1

0

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

0

Materiële vaste activa

51.254

50.346

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van

de kosten een heffing kan worden geheven

10.694

10.891

- Overige investeringen met een economisch nut

35.748

36.782

- Strategische gronden

1.754

651

- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

3.058

2.021

Financiële vaste activa

1.981

1.600

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

54

54

- Leningen aan:

- deelnemingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

- Overige langlopende leningen u/g

44

50

- Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar

1.882

1.496

Totaal vaste activa

53.253

51.970

Vlottende activa

Voorraden

22.989

24.722

- Gronden en hulpstoffen:

- diverse gronden

0

0

- overige grond- en hulpstoffen

5

3

- Onderhanden werk inzake grondexploitatie

22.984

24.719

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

8.961

9.112

- Vorderingen op openbare lichamen

3.377

3.550

- Rekening-courantverhouding (Exploitatiemij De Hoge Regt en SVn)

3.093

4.398

- Overige vorderingen

930

893

- Uitzetting in 's Rijks schatkist

1.561

271

Liquide middelen

100

3

- Kassaldi

6

3

- Banksaldi

94

0

Overlopende activa

5.808

5.884

- Nog te ontvangen posten

3.459

3.642

- Vooruitbetaalde bedragen

2.350

2.242

Totaal vlottende activa

37.859

39.721

Totaal generaal

91.112

91.691

bedragen x € 1.000

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.402

44.884

- Reserves

- algemene reserve

5.458

8.036

- bestemmingsreserve

37.783

37.325

- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

in de jaarrekening

-840

-478

Voorzieningen

7.651

5.949

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.235

1.266

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.809

1.083

- Voorziening inzake van derden verkregen middelen met specifiek

3.607

3.600

bestedingsdoel

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

30.028

28.985

- Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

29.967

28.920

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- Waarborgsommen

61

65

Totaal vaste passiva

80.081

79.818

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

9.013

9.422

- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art. 1

onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

5.000

6.000

- Overige schulden

4.013

2.858

- Banksaldi

0

563

Overlopende passiva

2.018

2.452

- Nog te betalen posten

1.902

2.336

- Overige (kruisposten)

0

0

- Vooruitontvangen bedragen van het Rijk

73

73

- Vooruitontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen

26

26

- Overige vooruitontvangen bedragen

18

18

Totaal vlottende passiva

11.031

11.873

Totaal generaal

91.112

91.691

Waarborgsommen en garanties (x 1.000)

46.708

48.363

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15