Jaarrekening 2019

Bijlagen

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Omschrijving

Primitieve begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Rekening 2019

Afwijking

0.1

Bestuur

lasten

1.896

2.067

2.542

-475

baten

58

58

saldo

-1.896

-2.067

-2.484

-417

0.2

Burgerzaken

lasten

620

581

596

-15

baten

286

173

251

78

saldo

-334

-409

-345

64

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

lasten

12

12

11

1

baten

30

30

28

-1

saldo

17

17

18

0.4

Ondersteuning organisatie

lasten

6.903

6.750

6.702

48

baten

409

300

453

153

saldo

-6.494

-6.450

-6.249

201

0.5

Treasury

lasten

3

3

3

baten

52

59

59

saldo

49

56

59

3

0.62

OZB niet-woningen

lasten

baten

1.606

1.657

1.675

18

saldo

1.606

1.657

1.675

18

0.64

Belastingen Overig

lasten

baten

17

17

13

-4

saldo

17

17

13

-4

0.61

OZB woningen

lasten

baten

2.637

2.608

2.601

-7

saldo

2.637

2.608

2.601

-7

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

lasten

baten

28.110

28.965

29.250

285

saldo

28.110

28.965

29.250

285

0.8

Overige baten en lasten

lasten

1.048

-323

454

-777

baten

146

180

283

103

saldo

-902

503

-171

-674

0.9

Vennootschapsbelasting

lasten

120

120

120

baten

saldo

-120

-120

120

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

lasten

1.251

1.248

1.242

6

baten

42

62

61

saldo

-1.209

-1.187

-1.181

6

1.2

Openbare orde en Veiligheid

lasten

435

395

416

-21

baten

12

12

15

3

saldo

-424

-383

-402

-18

2.1

Verkeer, wegen en water

lasten

2.441

2.378

2.313

65

baten

54

54

102

48

saldo

-2.387

-2.324

-2.211

113

2.3

Recreatieve Havens

lasten

5

5

5

baten

1

1

saldo

-5

-5

-4

1

3.1

Economische ontwikkeling

lasten

396

420

402

18

baten

1

1

saldo

-396

-420

-401

19

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

lasten

469

2.170

1.164

1.007

baten

508

781

1.201

420

saldo

39

-1.389

37

1.426

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

lasten

49

49

49

baten

45

45

45

saldo

-4

-4

-4

3.4

Economische promotie

lasten

127

132

126

6

baten

saldo

-127

-132

-126

6

4.2

Onderwijshuisvesting

lasten

555

821

626

194

baten

802

396

-406

saldo

-554

-18

-230

-212

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

lasten

942

787

749

38

baten

73

149

160

11

saldo

-869

-638

-589

50

5.1

Sportbeleid en activering

lasten

219

248

221

27

baten

10

19

57

38

saldo

-209

-228

-164

65

5.2

Sportaccommodaties

lasten

899

897

952

-55

baten

249

205

205

1

saldo

-650

-692

-746

-54

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

lasten

187

213

200

13

baten

1

1

-1

saldo

-186

-212

-200

12

5.4

Musea

lasten

20

20

18

1

baten

1

1

-1

saldo

-18

-18

-18

5.5

Cultureel erfgoed

lasten

81

121

68

53

baten

12

12

32

20

saldo

-69

-109

-37

73

5.6

Media

lasten

362

362

361

1

baten

saldo

-362

-362

-361

1

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

lasten

1.747

2.345

2.768

-423

baten

75

75

71

-3

saldo

-1.672

-2.270

-2.696

-426

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

lasten

2.501

2.783

2.502

281

baten

246

246

226

-20

saldo

-2.255

-2.537

-2.276

261

6.2

Wijkteams

lasten

1.207

2.099

2.201

-102

baten

saldo

-1.207

-2.099

-2.201

-102

6.3

Inkomensregelingen

lasten

4.921

5.194

5.100

93

baten

3.090

3.436

3.331

-105

saldo

-1.831

-1.757

-1.769

-12

6.4

Begeleide participatie

lasten

2.517

2.614

2.613

baten

saldo

-2.517

-2.614

-2.613

6.5

Arbeidsparticipatie

lasten

297

371

213

157

baten

saldo

-297

-371

-213

157

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

lasten

424

459

563

-104

baten

153

93

89

-5

saldo

-271

-366

-474

-108

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

lasten

2.925

2.794

2.777

17

baten

saldo

-2.925

-2.794

-2.777

17

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

lasten

159

101

92

9

baten

saldo

-159

-101

-92

9

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

lasten

4.684

4.442

4.098

344

baten

saldo

-4.684

-4.442

-4.098

344

7.1

Volksgezondheid

lasten

782

780

790

-10

baten

saldo

-782

-780

-790

-10

7.2

Riolering

lasten

1.558

1.434

1.248

186

baten

2.330

2.229

1.953

-276

saldo

772

794

705

-89

7.3

Afval

lasten

1.623

1.771

1.871

-100

baten

2.011

1.830

1.826

-4

saldo

388

59

-45

-104

7.4

Milieubeheer

lasten

1.110

1.112

1.133

-21

baten

1

1

saldo

-1.110

-1.112

-1.132

-20

7.5

Begraafplaatsen

lasten

baten

saldo

8.1

Ruimtelijke Ordening

lasten

605

624

676

-52

baten

56

56

414

359

saldo

-549

-568

-261

307

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

lasten

211

4.561

5.105

-544

baten

211

5.974

5.314

-659

saldo

1.413

209

-1.203

8.3

Wonen en bouwen

lasten

266

266

272

-7

baten

771

771

583

-188

saldo

505

505

310

-195

0.10.1

Mutaties reserves programma 1

lasten

15

15

baten

491

491

491

saldo

491

476

476

0.10.2

Mutaties reserves programma 2

lasten

35

45

-10

baten

saldo

-35

-45

-10

0.10.3

Mutaties reserves programma 3

lasten

75

254

604

-350

baten

249

1.336

1.678

342

saldo

174

1.082

1.074

-8

0.10.4

Mutaties reserves programma 4

lasten

914

1.035

-121

baten

170

255

102

-153

saldo

170

-659

-933

-275

0.10.5

Mutaties reserves programma 5

lasten

24

663

277

386

baten

543

559

525

-34

saldo

520

-104

248

352

0.10.6

Mutaties reserves programma 6

lasten

500

1.863

2.374

-511

baten

1.728

2.726

3.196

471

saldo

1.228

863

822

-41

Totaal taakvelden

lasten

47.174

56.967

57.587

-620

baten

46.425

56.205

56.748

542

saldo

-749

-762

-840

-78

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15