Jaarrekening 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Algemeen

De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste (BBV, artikel 16):
a   een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de
  programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
b   een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
c   een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
d   een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e   de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s
  van de grondzaken.
Bij het uitwerken van deze paragraaf volgen we de elementen van het BBV.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15