Jaarrekening 2019

Toelichting op de balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verstrekken van garanties

In de financiële verordening gemeente Laarbeek 2014 staat in artikel 9 (financieringsfunctie), lid 4 dat het verstrekken

van leningen en garanties uitsluitend wordt gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het

verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden.

Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van

garanties en financiële participaties.

Het niet in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantiestellingen:

Verstrekt aan

Aard

Restant-
schuld bij
overname

Restant
risicobedrag
1-1-2019

Restant
risicobedrag
31-12-2019

Betalingen gedurende
2019

Stichting Zorgboog

garantstelling

237

0

0

Stichting Woonpartners

garantstelling

10.500

5.250

5.250

0

WoCom

garantstelling

98.394

42.876

41.458

0

Totaal garantstellingen

48.363

46.708

0

Langlopende contracten

Binnen de gemeente zijn diverse langlopende contracten afgesloten. Contracten worden vastgelegd in het zaaksysteem

E-Suite. Middels signalering worden contractbeheerders op de hoogte gebracht van de einddatum van contracten.

Risico's van het niet tijdig beeindigen van contracten en overeenkomsten worden hierdoor beperkt.

Dienst/product

Jaarbedrag (excl. BTW)

Einddatum contract

Diverse software applicaties

83.500

Doorlopend

Netwerkbeheer (gas en elektra)

PxQ

Onbepaalde tijd

Leverancier gas en elektriciteit

PxQ

1-1-2022

Leerlingenvervoer

87.000

31-8-2020

Afvalverwerking

PxQ

31-12-2020

Hardware

100.000

1-6-2023

Software

12.000

30-9-2021

Accountantsdiensten

33.500

30-9-2021

Postdiensten

20.000

1-6-2020

Totaal langlopende contracten

336.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:19:31 met de export van 07/01/2020 13:16:15